039 >>> The West Bohemian Gallery building in Pilsen
Download competition entry text and boards in single PDF document (only in Czech)
year >>> 2009
type >>> culture
location >>> U Zvonu - Šafaříkovy sady, Pilsen, CZ (EU)
client >>> Authority of the Pilsen region
team >>> Tomáš Král, Bohumil Král, Irena Šebová
(my) position >>> team member
date >>> 11 / 2009 - 12 / 2009
status >>> competition - submitted

Text >>> (only in Czech)
Témata a cíle projektu
-Podtržení genia loci.
-Prezentování sbírkové galerie kvalitní originální soudobou architekturou zároveň vyjadřující stabilitu  instituce a reprezentující hodnoty a kulturní dědictví města a regionu.
-Prezentování  Západočeské galerie coby otevřené, moderní, rozvíjející se instituce. 
-Uživatelská přívětivost celého objektu pro návštěvníky i zaměstnance.
-Flexibilita navrhovaného řešení zejména v prostorech, které toto přímo vyžadují.
-Zajištění vhodného klimatu  pro sbírkové předměty vlastněné i zapůjčené, zajištění jejich bezpečného transportu a skladování, stejně jako umožnění jejich vhodné prezentace.
-Sofistikované a moderní architektonické a technické řešení budovy garantující hospodárné nakládání s energiemi v průběhu provozu objektu.
-Používání nejlepších principů vystavování uměleckých děl a umožnění tak srovnání s předními světovými domy umění.
-Reálnost navrženého řešení a reálnost ekonomické investice včetně provozních nákladů.
Základní principy navrhovaného řešení
Popis řešení v širších souvislostech
Navrhované řešení reaguje na stávající urbánní situaci prostoru „U Zvonu“, který byl zastavěn městským blokovým domem, přičemž doplňoval kompozici domů v dnešní Pražské ulici. Dnes je situace poněkud jiná, z předměstí se stal pozemek s těsnou vazbou na historické centrum Plzně, s vyšší ambicí a tak je třeba na něj neustále nahlížet. Předchozí  zástavba, kdy dům U Zvonu byl obstoupen domy v Pražské ulici, se změnila. Prostor Pražské ulice se nyní volně přelévá do sadového okruhu a funkce domu U Zvonu má být dnes zpevňující, utvářející konturu. Nesmí však být překážkou. Linie pohybu musí být zachována. Proto navrhujeme oblý dům.
Základní filosofie domu
Nová budova Západočeské galerie musí být ozdobou města, byť neokázalou. Musí být pravou perlou a musí být ochrannou skořápkou svému obsahu. Budova prezentující kulturní hodnoty města a regionu také má být svému okolí čitelná, vyjadřující stabilitu. Formování nemůže být nahodilé. Rozhodli jsme se pro oblou architekturu, nejlépe vyhovující místu. Inspirovali jsme se přírodou, tím, co je člověku nejvíce vlastní, proporcí zlatého řezu a elegancí matematicky popsatelných vejčitých křivek. V návrhu jsme použili algebraickou křivku čtvrtého stupně, Cassiniho křivku, k jejímu vykreslení pak konkrétní případ ovoidu (oválu) v poměrech zlatého řezu.
Jednou z hlavních priorit je navrhnout účelný dům, s maximálně vstřícným parterem a přízemím, respektující duch místa. Tím jsou pro nás jednak pohledy směřující k centru města, jednak archeologická památka na pozemku U Zvonu. Kostel sv. Máří Magdaleny a jeho možné začlenění do kompozice domu obě budovy nesmírně obohacuje. Archeologická vykopávka se stává nejcennějším muzejním exponátem architektury a nová budova musí na tento zásah reagovat.
Vzájemná provázanost budov ZČG
Přímé propojení budov je možné pouze na terénu. Vstupy do nové budovy i budov stávajících jsou umístěny v jedné linii v Pražské ulici, služební vstupy pro případný transport uměleckých děl jsou v těsné vazbě na tuto linii.
Funkční celky a vazby, program domu
Navrhujeme bezbariérovou budovu a to ve všech jejích funkcích, včetně studia, bádání, adaptabilní pro případného zaměstnance s handicapem. Vstupní prostory budovy jsou zcela veřejné, bezplatné, nabízející služby.  Začleněním vykopávky kostela do kompozice objektu propojujeme s prostorem přízemí další volně přístupný prostor prvního suterénu, kam umisťujeme, stejně jako v přízemí, značnou část edukačních prostor včetně auditoria s bohatým zázemím jak pro výuku, tak pro pořádané akce, doplněné o jistě nevšední zážitek při sestupu podél původní stěny kostela. Nová budova tak může mít vlastní podzemí, plzeňský fenomén středověkého města.
Podobným způsobem komponujeme prostory výstavní, které rovněž propojujeme interiérovým schodištěm mezi 4. a 5. nadzemním podlažím.
Součástí veřejného prostoru budovy, ať placeného nebo neplaceného, je přístup na pobytovou střešní terasu, se zázemím kavárny, s možností instalací venkovních výstavních panelů a venkovních plastik a s unikátním výhledem na centrum města a jeho bezprostřední okolí, mimo to střešní terasu využívá řada muzeí s obrovským úspěchem.
Ostatní provozy, kromě studijní knihovny a badatelny jsou pro návštěvníka možná méně zajímavé, o to více důležité. Tyto provozy zajišťují  chod budovy a péči o umělecká díla. Obslužné prostory, depozitáře,  skladové prostory a různorodá pracoviště umisťujeme do 2. a 3. nadzemního podlaží, dále do 2. suterénu budovy. V rámci budovy je umisťujeme na méně atraktivní místa pro návštěvníka, pro soustředěnou práci je však zajištěn klid, dostatek přímého denního osvětlení a komfortní vybavení denních místností a hygienického zázemí. Nejvhodnější pro zadaný program bylo vytvořit komornější zázemí pro méně osob v blízkosti vlastního pracoviště.
Nejdiskutabilnější součástí programu je umístění parkovacích stání na vlastním pozemku. Pro náš návrh jsme zvolili utilitární řešení automatických parkovacích zakladačů, vestavěných do prostoru 2. suterénu. Hlavním důvodem je úspora prostoru jednak samotného suterénu, jednak místa pro zajetí do budovy. Dalším argumentem je nezatížení systému vzduchotechniky, který je mimo jiné poměrně nákladný, dalším nutným okruhem pro chlazení a větrání běžného suterénního parkoviště. Systém je v ČR dodávaný. Navrhujeme stání pro cca 24 osobních aut ve dvou paletách nad sebou. Parkovací stání na terénu na pozemku vyhlašovatele jsou vyhrazena  pro invalidní stání, s vazbou na hlavní vstup do budovy.  
Provozně nejsledovanější vazbou uvnitř budovy je pohyb uměleckých děl. Uskladnění, ošetřování,  manipulace, vystavování nebo případná digitalizace.
Všechny tyto programové součásti musí být propojeny a jejích přímá vazba nesmí kolidovat s volným pohybem osob. Proto umisťujeme do budovy třetí samostatný  přístup, který zaručí bezpečnou dopravu a distribuci uměleckého díla, včetně vybalení, uskladnění, karantény a možnosti ošetření na specializovaném pracovišti.
Toto pracoviště může fungovat i na zakázku zvenku. Všechny tyto provozy jsou napojeny na dopravní výtah s bezprostřední návazností. Zásobovací dok lze po zajetí nákladního vozu uzavřít, kvůli dodržení bezpečnosti zápůjček.
Popis a odůvodnění návrhu architektonického a technického řešení řešení
Architektonické řešení
Navrhujeme architekturu oblou. Navrhujeme budovu s 5 nadzemními a 2 podzemními podlažími.
Konstrukční systém navrhujeme kombinovaný stěnový i sloupový, železobetonový. Pro průsvitnou dvojitou fasádu volíme jako materiál sklobetonové tvárnice, mající v našem prostředí tradici. Materiál zvukově izoluje a rozptyluje denní světlo. Dva pláště vytvářejí lehký dojem. Na fasádě umisťujeme velká okna pro umožnění průhledů do budovy, výhledů z budovy a kontaktu návštěvníků s exteriérem.  
Z estetického hlediska jsou provozní prostory skryty za dvěma fasádami, a budova nemusí mít žádný „zadní“ kout. V takto pohledově exponovaném místě, jako je dům U Zvonu, má být tato kvalita zaručena.
Parter řešíme v celém rozsahu až k hraně návrhu tramvajových kolejí jako součást celkové koncepce domu. Návrhem budovy nepřekračujeme vymezenou stavební plochu.
Kostel sv. Máří Magdaleny začleňujeme nejen do návrhu budovy ale i do návrhu parteru, kde pod sklem památku vystavujeme všem. Sklo je pochozí.
Koncepce výstavních prostor
Pro návrh výstavních prostor uvažujeme se spolupůsobením architektonicko technického řešení celé budovy.
Řešení materiálů v interiéru je zklidňující, umožňující plnou koncentraci. Používáme světlý pohledový beton a velice odolnou dřevěnou průmyslovou mozaiku na podlahy. Tyto materiály volíme pro jejich působení na diváka. Chceme, aby se prostředí výstavních prostor zásadně odlišilo od prostředí sádrokartonových interiérů supermarketů, proto používáme kvalitní a stálé materiály.
Samotnou koncepci výstavy rozdělujeme podle délky trvání výstavy na dvě. 
Pokud se jedná o krátkodobé výstavy, volíme mobilní výstavní fundus od výrobce pohybujícího se na českém trhu. Navrhujeme používat modulární celoskleněné vitríny a nebo vitríny s korpusem z deskového materiálu, tedy například MDF desek. Tyto vitríny je možné objednávat i v atypických rozměrech, běžně modulace po 70cm, výška 2m. Mobilní stěny navrhujeme rovněž používat dodávané, v tloušťce stěny 42cm a výšce až do 6 m, v našem případě max. 4,5m.
Pro stálé výstavy s obměnou po cca 5 letech navrhujeme zvážit možnost tvorby interiéru výstavy na zakázku, pochopitelně za předpokladu zachování pohledových materiálů. Navrhujeme proto dostatečné zázemí skladovacích prostor a dílen v 2.suterénu budovy.
Použití specifických metod a technologií, jejich výhody a odůvodnění použití v návrhu budovy  ZČG.
-„Light plenum“- doslovně „světelný podhled“-v podstatě se jedná o vložené technické „patro-dutinu“, které slouží k rovnoměrnému rozptýlení denního světla, pomocí odrazu a lomu jej přivádí do celé hloubky místnosti. LP osvětluje výstavní prostory shora a rovnoměrně, nevytváří kontrastní stíny. Využití denního světla jinak  pro výstavní prostory nevhodného šetří výdaje za energii až o 30% a má pozitivní vliv na vnímání návštěvníků. LP udržuje stabilní klimatické podmínky ve výstavních prostorech a zabraňuje jejich přehřívání i ve večerních hodinách při použití  umělého osvětlení, které je uvnitř dutiny rovněž zabudované.  
Tento systém ve světě  používají domy umění téměř dvě desetiletí a se vzrůstajícími nároky na hygienu a klimatickou stabilitu prostředí k němu stále častěji přistupují zejména u novostaveb.  
- Dvojvrstvá fasáda- udržuje stabilní prostředí, zabraňuje přehřívání prostoru uvnitř budovy při vysokých venkovních teplotách využívá přirozeného proudění teplého vzduchu vzhůru  při otevřených větracích klapkách. V chladném období zabraňuje tepelným ztrátám a promrzání, větrací klapky jsou uzavřeny a vzduch neproudí. Společně s tepelnou izolací eliminuje jevy typu “studená zeď“, jedná se o jednu z nejúčinnějších metod pro dosažení vyrovnané bilance tepla a vlhkosti vzduchu uvnitř budov. Z estetického hlediska, kdy každá budova má zákonitě své provozní prostory, jsou tyto skryty za dvěma fasádami, a budova nemusí mít žádný „zadní“ kout. V takto pohledově exponovaném místě, jako je dům U Zvonu, má být tato kvalita zaručena.
-Parkovací zakladače-šetří prostor v budově a to v ploše i světlé výšce podlaží a minimalizuje prostor nutný k zajetí do budovy.  Zcela eliminují vliv výfukových plynů (teplo a spaliny) při startování a průjezdu aut a s tím spojené zvýšené nároky na systém vzduchotechniky, který bude sám o sobě velmi zatížen zajišťováním specifických potřeb depozitářů a ostatních prostor.
V ČR dodává automatické parkovací  zakladače na míru projektu několik firem.
-Nákladní výtah a nákladní plošina-splňují nároky na bezpečnou překládku a transport nadměrných předmětů(4000 kg) včetně přilehlého manipulačního prostoru a dveřních otvorů.  Hydraulická nákladní plošina - zdviž umožňuje  příjezd nákladních aut s vlastním mechanismem pro překládku i bez něj. Základními parametry pro návrh systému zásobování a zásobovacího „doku“ jsou jednak rozměry největšího nákladního auta(2,5x9,7m) používaného dopravci specializujícími se na přepravu uměleckých děl a jimi doporučené manipulační plochy, jednak jsou to rozměry největšího obrazu ve vlastnictví ZČG(340x230cm).
-Závěsné sítě pro depozitáře- systém pro archivaci maleb, prostorově úsporný, přímo požadován jako součást projektu. Pro tento systém je možné použít univerzální nedělenou plochu. Na základě konkrétního zadání vyplývajícího z rozměrů rámů je také možné  plochu rozčlenit na menší celky pomocí vestavěných lehkých příček. To umožní samostatné požární zónování.   
-Centrální monitoring- systém preferovaný zadavatelem projektu, vhodné je umístit tuto službu do přízemí, odkud je možné operativně řešit případné nastalé situace jako evakuace osob a pod.

© 2009 Tomáš Král